Certifikát EUR ING

EUR ING je certifikát, který usnadňuje profesní mobilitu inženýrů v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA) i mimo něj. Pomáhá inženýrům při uznávání kvalifikací a získání osvědčení o odborné způsobilosti.

Certifikát EUR ING vydávaný společností ENGINEERS EUROPE je určen jako záruka odborné způsobilosti profesionálních inženýrů, aby

  • usnadnil pohyb praktikujících inženýrů v rámci zeměpisné oblasti reprezentované členskými zeměmi ENGINEERS EUROPE i mimo ni a vytvořil rámec pro vzájemné uznávání kvalifikací tak, aby inženýři, kteří chtějí vykonávat praxi mimo svou zemi, měli záruku způsobilosti
  • poskytoval informace o kvalifikaci jednotlivých inženýrů ve prospěch potenciálních zaměstnavatelů
  • podporoval neustálé zlepšování kvality inženýrů stanovováním, sledováním a přezkoumáváním norem, zvyšováním odbornosti a zapojením do systému CPD (continuing profesional development)

EUR ING jsou uvedeni v registru ENGINEERS EUROPE, databázi vedené generálním sekretariátem v Bruselu. V současné době je v registru zapsáno přibližně 35 000 evropských inženýrů (01/2023).

Evropská komise ve svém prohlášení pro Evropský parlament přijala registr a certifikát EUR ING jako cenné nástroje pro uznávání národních diplomů mezi členskými státy.

Systém vydávání certifikátu EUR ING je příkladem samoregulace profese na evropské úrovni a představuje vzor pro další profesní skupiny v technickém a vědeckém sektoru, jako jsou např. chemici a fyzici. Registr uznává a vychází z rozmanitosti forem inženýrského vzdělávání, které ve Společenství existují, a může se přizpůsobit jakýmkoli změnám, o nichž může být rozhodnuto na národní úrovni. Postupy pro vyřizování žádostí o zápis do rejstříku rovněž poskytují odpovídající odborné znalosti. Zápis do registru znamená, že bez ohledu na délku nebo obsah počátečního vzdělávání dosáhl inženýr určité úrovně odborné způsobilosti, kterou potvrdili jeho kolegové na národní i evropské úrovni. S ohledem na to, že členské státy jsou podle judikatury Soudního dvora povinny při rozhodování o uznání zohlednit odbornou praxi po získání diplomu, se Komise domnívá, že po inženýrovi, který získal osvědčení EUR ING, by se obvykle nemělo požadovat adaptační období nebo zkouška způsobilosti, jak stanoví článek 4 směrnice 89/48/EHS."

Poznámka : Směrnice 89/48/EHS byla nahrazena směrnicí EU 2013/55 - Směrnice o uznávání odborných kvalifikací a nařízením (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (nařízení o systému IMI).

 

Kritéria pro udělení certifikátu EUR ING

Kritéria pro udělení certifikátu EUR ING jsou podrobně popsána v "EUR ING Tutorial" a "EUR ING SPEC".

EUR ING Tutorial

EUR ING SPEC

Zásady a struktura vzdělávacích a profesních systémů v Evropě se značně liší. Jejich hodnotu posuzuje ENGINEERS EUROPE podle potenciální způsobilosti inženýra, která je tím sjednocena.

Kvalifikace inženýra vyžaduje nejprve schválené inženýrské vzdělání. Odborné způsobilosti je však dosaženo až po získání platné odborné praxe.

Po středoškolském vzdělání na vysoké úrovni ověřeném jedním nebo více úředními certifikáty, které se obvykle udělují ve věku přibližně 18 let, uchazeči

  • musí mít potvrzenou kvalifikaci (tituly, diplomy vysokých škol) v kombinaci s několika lety odborné praxe. Kvalifikace budou přezkoumány příslušným národním členem ENGINEERS EUROPE na základě dohodnutých standardů (zařazení do evropské databáze inženýrského vzdělávání ENGINEERS EUROPE - EEED), NEBO
  • musí se zapojit do profesního kariérního vzdělávání a vzájemného hodnocení prostřednictvím individuální cesty, NEBO
  • obnovují svůj certifikát EUR ING po předložení dokladu o kontinuálním profesním rozvoji (CPD) v průběhu pěti let od prvního vydání certifikátu EUR ING. Obnovení po pěti letech je povinné.

Kromě těchto požadavků se od EUR ING vyžaduje dodržování kodexu chování, který respektuje ustanovení dokumentu ENGINEERS EUROPE Position Paper on Code of Conduct: Etika a chování profesionálních inženýrů.

Nové požadavky pro EUR ING a nový způsob pro podávání pouze elektronických žádostí jsou účinné od 1. 1. 2023. EUR INGové, kteří získali titul před rokem 2023 zůstávají v rejstříku EUR ING zachováni. Postup obnovy se na ně nevztahuje.

 

Co je to inženýrské vzdělání?

Inženýrské vzdělání musí poskytovat důkladné znalosti zásad inženýrství založené na matematice, fyzice a informatice odpovídající jeho oboru. Každý inženýr zapsaný v rejstříku ENGINEERS EUROPE má potvrzené, že takové vzdělání má.

Pokud chce uchazeč o udělení certifikátu EUR ING před podáním přihlášky zjistit, zda je škola, kterou absolvoval, a program, který absolvoval za účelem získání titulu, uznána organizací ENGINEERS EUROPE, může se s tímto dotazem obrátit přímo na příslušný národní monitorovací výbor. O platném zařazení školy se může přesvědčit v HEI EEED.

https://www.engineerseurope.com/eeed-database

 

Co je to odborná inženýrská praxe?

Odborná inženýrská praxe musí trvat nejméně dva roky a musí zahrnovat následující:

  • řešení problémů vyžadujících aplikaci technických věd v oblastech, jako je výzkum, vývoj, projektování, výroba, konstrukce, instalace, údržba, prodej a marketing inženýrských technologií a další
  • řízení nebo vedení technického personálu nebo
  • finanční, ekonomické, zákonné nebo právní aspekty inženýrských úkolů, nebo
  • řešení průmyslových a/nebo environmentálních problémů.

 

Skupina EUR ING na Linkedln

LinkedIn je obchodně orientovaná sociální síť, která byla spuštěna v květnu 2023. Je to bezplatná síť založena na webových stránkách, která umožňuje lidem najít bývalé kolegy nebo spolužáky, práci, projekty, smlouvy a sdílet své profesní nebo obchodní vztahy.

Generální sekretariát Engineers Europe vytvořil na této platformě skupinu, jejímž cílem je oslovit další EUR ING a tak vytvořit komunitu kvalifikovaných inženýrů v EU. Skupina by měla usnadnit zlepšení kvalifikace nebo podnikání prostřednictvím doporučení od členů této skupiny i celosvětově.

Do této skupiny se můžou připojit pouze registrovaní EUR ING.