Všichni inženýři zapsaní v Registru Engineers Europe (EUR ING) jsou zavázáni:

 • mít na paměti význam vědy a techniky pro lidstvo,
 • být si vědomi své společenské odpovědnosti při výkonu inženýrské profese,
 • své povolání vykonávat v souladu s pravidly dobrých mravů a slušného chování a respektovat profesní práva a důstojnost všech, s nimiž spolupracují,
 • řídit se Etickým kodexem Engineers Europe a dodržovat všechny závazky v něm obsažen.

ETIKA OSOBNOSTI

Inženýr:

 • vykonává svou činnost na co nejvyšší úrovni - respektujíc zákony země, v níž působí - tak, aby jím poskytované služby byly v souladu s tím, co je v jeho profesi považováno za úroveň odpovídající současnému stavu poznání,
 • zachovává profesionální poctivost a intelektuální čest jako záruku nestrannosti v analýze a úsudku a v následném rozhodování,
 • je vázán každou v dobré víře uzavřenou smlouvou, na kterou dobrovolně přistoupil,
 • v souvislosti s výkonem své profese nepřijímá žádné peníze bez souhlasu svého zaměstnavatele,
 • projevuje svou oddanost inženýrské profesi účastí na činnosti inženýrských organizací, zejména takových, které působí při ochraně profesních zájmů a přispívají k rozšiřování vědeckotechnických poznatků a k trvalému zvyšování odbornosti svých členů,
 • používá pouze ty tituly a označení, na něž má právo.

PROFESIONÁLNÍ ETIKA

Inženýr:

 • může přijímat pouze takové úkoly a pověření, která odpovídají jeho kvalifikaci a oprávnění - při zajišťování činností ležících mimo tyto hranice spolupracuje s příslušnými odborníky,
 • odpovídá za organizování a provádění úkolů, jejichž zajišťování převzal,
 • zřetelně a úplně specifikuje služby, k jejichž provádění se zavázal,
 • při plnění úkolů, jimiž je pověřen, činí veškeré nezbytné kroky k tomu, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku,
 • přijímá odměnu ve výši odpovídající poskytnutým službám a převzaté odpovědnosti,
 • pečuje o to, aby každé odměňování, které souvisí s činností, za niž odpovídá, bylo přiměřené poskytnutým službám,
 • usiluje o dosažení vysoké kvality technických řešení a přispívá ke zvyšování jejich úrovně,
 • pečuje o vytváření zdravého a příjemného pracovního prostředí pro své spolupracovníky.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Inženýr:

 • ctí osobní práva svých nadřízených, kolegů a podřízených, přičemž bere v úvahu jejich požadavky a přání za předpokladu, že jsou v souladu se zákony a s etikou jejich profese,
 • chápe svou odpovědnost k přírodě, životnímu prostředí, bezpečnosti a zdraví a za činnosti vedoucí k užitku lidstva a k dosažení jeho blahobytu,
 • v rámci svého oprávnění poskytuje veřejnosti úplné a objektivní informace, aby umožnil správné chápání technických řešení dotýkajících se veřejného zájmu,
 • v nejvyšší úctě zachovává tradiční kulturní hodnoty země, ve které vykonává své povolání,
 • pokud je inženýr zapsaný v Registru Engineers Europe - EUR ING vázán ve své vlasti jinými pravidly chování, pak Etický kodex Engineers Europe tato pravidla nenahrazuje, ale pouze je dodatkem Engineers Europe.