Nárok na udělení titulu EUR ING má žadatel, který splňuje tyto podmínky:

  • je absolventem školy, která byla akreditována FEANI a je zapsána v „Indexu FEANI“
  • má praxi „inženýrského“ charakteru v předepsané délce
  • je členem společnosti, která je členem ČNV FEANI
  • zaplatí poplatek za registrační řízení ve výši stanovené ČNV FEANI pro příslušný kalendářní rok
  • souhlasí se členstvím v Klubu EUR ING a placením každoročních příspěvků
  • ovládá dobře alespoň jeden z jazyků; nejlépe angličtina, francouzština, němčina
  • souhlasí s Etickým kodexem FEANI a zaváže se jej dodržovat
  • uvede svůj životopis (česky a v jednom z oficiálních jazyků: English / Deutsch / Français).

Ke splnění první podmínky žadatele je nutné, aby doložil kopii vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a kopii vysokoškolského diplomu (osvědčení o státní zkoušce) a dále aby přiložil potvrzení pro ČMK (Formulář „A2“), na kterém příslušná VŠ, resp. fakulta potvrdí jeho ukončené vzdělání odpovídající v souladu s akreditovanými obory zapsanými v Indexu FEANI.

Formulář „A1“ Certificate for European Monitoring Committee of FEANI, ve kterém vyplní žadatel své osobní údaje a oficiální název VŠ a fakulty uvedené v Indexu FEANI (anglicky), po projednání žádosti podepíše předseda ČMK FEANI. Formulář “A1“ je potvrzením pro komisi EMK FEANI.

Žadatel musí doložit, že po absolvování pětiletého studia na vysoké škole, která je akreditována FEANI a zapsána v Indexu FEANI, vykonával minimálně dva roky praxe inženýrského charakteru. Takovou praxí se rozumí činnost konstruktéra, technologa, projektanta, technické práce na montáži nebo na stavbě nebo se podílel na technických činnostech při realizaci technických děl. Za inženýrskou praxi lze uznat i práci v aplikovaném výzkumu, pokud má konkrétní výstup. Účast na základním výzkumu, pedagogická nebo obecná manažérská práce se za praxi inženýrského charakteru nepovažuje. Informace o inženýrské praxi musí být potvrzeny zaměstnavatelem a potvrzeny ČMK FEANI. ČMK zodpovídá za správnost těchto informací EMK FEANI.

Splnění druhé podmínky prokáže žadatel dokladem o praxi, který musí být vystaven zaměstnavatelem (případně zaměstnavateli). Musí v něm být uvedena doba, po kterou byl u firmy zaměstnán a pracovní zařazení a popsána činnost, kterou žadatel vykonával.

Celková délka studia a praxe, kdy se může žadatel o udělení titulu EUR ING ucházet je minimálně sedm let. Úplné vykonávání praxe jako inženýr se musí uvádět celými roky.

Splnění třetí podmínky dokládá žadatel potvrzením pro ČNV FEANI (formulář „C“), že je členem společnosti, která má zastoupení ve Shromáždění ČNV nebo v ČSVTS. Tímto potvrzením prokazuje žadatel/žadatelka, že je členem/členkou některé z členských organizací ČNV FEANI. Tento formulář musí být podepsán a orazítkován statutárním zástupcem u příslušné organizace.

Formulář „B“, jímž prokazuje žadatel, že je členem jedné ze 67 organizací sdružených v ČSVTS (viz Seznam členských společností ČSVTS na http://csvts.cz/index.php/clenske-organizace/seznam-clenskych-organizaci2), členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) nebo některé z členských organizací ČNV FEANI. Žadatel si nechá tento formulář potvrdit u příslušného člena ČNV FEANI.

Čtvrtá podmínka je splněna složením stanoveného poplatku na vrub účtu Československé obchodní banky číslo 482685873/0300. Pro snadnou identifikaci uvede žadatel do kolonky variabilní symbol ……… (své rodné číslo).

Od žadatele se požaduje, aby uhradil náklady spojené s projednáváním žádosti v ČMK a v EMK. Výši tohoto registračního poplatku stanoví pro kalendářní rok ČNV s ohledem na částku, která se odvádí do evropského ústředí FEANI a náklady spojené s projednáváním žádostí ČMK a poukazuje se na účet ČNV FEANI.

Celková výše tohoto poplatku činí 8 000,- Kč pro žadatele, který je členem organizace zastoupené ve Shromáždění ČNV FEANI a 10 000,- Kč pro žadatele, který je členem některé z ostatních členských organizací ČNV nebo ČSVTS.

Pátou podmínku splní žadatel podepsáním prohlášení (Formulář „C“) o tom, že přiznáním titulu EUR ING se stává členem Klubu EUR ING a souhlasí s tím, že bude platit určitý příspěvek za členství v Klubu EUR ING.

V prohlášení (formulář „D“) svým podpisem žadatel stvrzuje, že se zavazuje k aktivnímu naplňování poslání FEANI. Každý nositel titulu EUR ING platí každý rok poplatek formou příspěvků za členství v Klubu ve výši 300,- Kč, který slouží k pokrytí nákladů za poskytování služeb českým euroinženýrům a za administrativní činnost spojenou s vedením agendy EUR ING. Členem Klubu EUR ING se žadatel stává potom, co získá titulu EUR ING.

Splnění šesté podmínky je vyplnit žadatelem formulář FEANI v jednom ze tří oficiálních jazyků (FEANI REGISTER Application Form, REGISTRE FEANI formulaire de candidature, FEANI REGISTER Antragsformular).

Od nositele titulu EUR ING se vyžaduje, aby ovládal aktivně aspoň jeden ze světových jazyků užívaných při styku mezi evropskými inženýry. Požadované jazykové znalosti mají být na úrovni, která mu umožňuje běžnou komunikaci se zahraničními partnery, především v technické oblasti, v níž euroinženýr pracuje.

Sedmá podmínka je splněna podpisem v Section 6 formuláře Žádosti o udělení titulu EUR ING (FEANI Register Application Form).

Svým podpisem potvrzuje žadatel, že se bude řídit zásadami profesionální etiky a morálky inženýra, které jsou definovány v Etickém kodexu FEANI.

Splnění osmé podmínky uvede žadatel stručný životopis o svém vzdělání a praxi.

Žadatel uvede ve svém životopise kromě svých osobních údajů, jaké kvalifikace dosud dosáhl, jaké má postavení v zaměstnání a rozvede svoji profesní dráhu a skutečnou praxi (viz druhá podmínka). Životopis musí být napsaný stručně, jasně rozvržený, nejlépe strukturovaný. Informace uvedené v životopise musí být pravdivé. Životopis musí být uveden česky a v jednom z oficiálních jazyků (English / Deutsch / Français).

VYSOKÉ ŠKOLY A FAKULTY AKREDITOVANÉ VE FEANI

V současné době má Česká republika akreditovány studijní obory vyučované na 13 fakultách 6 českých vysokých technických škol (ČVUT v Praze, TU v Liberci, Univerzita Pardubice, Univerzita obrany Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a ZČU v Plzni).

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE (ČVUT)
Fakulta dopravní (FD)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta stavební (FSV)
Fakulta strojní (FS)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (TUL)
Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM)
Fakulta strojní (FS)
Fakulta textilní (FT)

UNIVERZITA OBRANY BRNO (UNOB)
Fakulta vojenských technologií

UNIVERZITA PARDUBICE (UPA)
Fakulta chemicko-technologická (FChT)

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ (UTB)
Fakulta technologická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (ZČU)
Fakulta aplikovaných věd (FAV)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta strojní (FS)

Formuláře

Guidance Notes to Engineering Experience Framework Form

EURING Applicationform EN